ESF

ESF BANNER 2

Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

KLIQ kreeg van het ESF steun voor 2 projecten: 'Een holebi en transgender inclusieve toeleiding en intergratie op de werkvloer' en 'De inclusieve organisatiecultuur: ruimte voor elk talent'. 

Een holebi en transgender inclusieve toeleiding en intergratie op de werkvloer

Dit project beoogt de verbetering van de situatie van holebi's, transgender personen en bij uitbreiding gendervariante personen op de arbeidsmarkt.

We focussen op het toeleidingstraject en de eerste integratiefase op de werkvloer. Om deze doelstelling te verwezenlijken, beoogt het project een verhoging van de expertise en sensitiviteit van de reguliere spelers op de arbeidsmarkt die verantwoordelijk zijn voor de toeleiding tot en het welzijn op de werkvloer. Dit willen we bekomen door transnationale kennisdeling over de situatie van holebi's en transgender personen op de arbeidsmarkt en de methodieken die in dit kader in elke regio ontwikkeld werden ter verbetering van de situatie. Tot slot ontwikkelen we een methodiek op basis van de opgebouwde expertise en implementeren we die in de Vlaamse arbeidsmarkt.

De inclusieve organisatiecultuur: ruimte voor elk talent

Binnen dit project werd een toolbox ontwikkeld waarin we via een wetenschappelijke screening van de literatuur, diepte-interviews en focusgroepen, en klankbordgroepen enerzijds de organisatiecultuur (specifiek rond de inclusieve cultuur en de talentbenadering) en anderzijds de beleving van werkenden rond inclusie onderzoeken. De toolbox heeft als objectief dienstverleners te versterken in hun begeleiding van bedrijven en van onze specifieke doelgroepen op de Vlaamse arbeidsmarkt.