KlIQ werkt aan een nieuwe website! U vindt er binnenkort ons volledig aanbod, helder en overzichtelijk binnen handbereik.

 

 

De nieuwe vzw KliQ wil expertise verhogen door vorming, sensibiliseren door publicaties en gerichte campagnes/acties en begeleiden/coachen en adviseren. We doen dit op het kruispunt genderidentiteit en seksuele identiteit.

Met deze vzw hebben we de ambitie om een prominente speler te zijn op het kruispunt gender en seksuele oriëntatie. We willen hiermee een hiaat vullen in het aanbod rond deze thematiek en een antwoord bieden op de vele vragen naar advies, begeleiding en vorming vanuit het socio-culturele middenveld en andere maatschappelijke actoren.

De maatschappelijke aanvaarding van holebi’s en transgenders lijkt stilaan naar een hoogtepunt te gaan. Toch zijn de dagelijkse geleefde ervaringen van holebi’s en transgenders niet steeds in overeenstemming met de gepercipieerde aanvaarding. Zij botsen nog vaak op onwetendheid, vooroordelen en onkunde wanneer zij als participerende burgers een beroep doen op allerhande dienst- en hulpverlening of deelnemen aan het verenigingsleven.

Denk maar aan een oudere homoman die een deel van zijn identiteit verborgen houdt in de lokale ouderenvereniging uit angst voor negatieve reacties. Of een ouder lesbisch koppel dat terug in de kast kruipt in een rust- en verzorgingstehuis.

Denk maar aan een transgender die in een vrouwenvereniging of sportvereniging moet ‘verantwoorden’ dat ze vrouw is. Of op de werkvloer een transitie doet en stuit op onbegrip (en meer).

Er dient nog steeds een verschuiving te komen in geesten van professionelen en vrijwilligers bij de diverse maatschappelijke actoren. Die verschuiving moet verder gaan dan een loutere kennis over de doelgroep. Het moet een diepgaand begrip inhouden van de realiteit dat wij allemaal “gegenderde” en seksuele wezens zijn en dat deze aspecten van onze identiteit, of tenminste, de onderlinge verschillen op die aspecten een onmiskenbare invloed hebben op quasi alle levensdomeinen waarin (semi)publieke maatschappelijke actoren actief zijn en een rol te spelen hebben.

Het zijn met name, maar zeker niet uitsluitend, holebi’s en transgenders die door hun specifieke gender- en/of seksuele identiteit heel wat kansen mislopen op die levensdomeinen.

Denk maar aan een jongen die gepest wordt op school of in het verenigingsleven omdat hij ballet doet en uitgescholden wordt voor ‘homo’ (hoewel hij niet op jongens valt).

Vandaar dat KliQ vzw diverse maatschappelijke actoren wil ondersteunen en begeleiden om een dergelijke verschuiving, een steeds weerkerende klik in het dagelijkse en praktische denken, te maken. Een klik in de ouderensector, bij zorg en middenveld.  Een klik bij verenigingen en werkvloer. Een klik bij alle maatschappelijke actoren en hun achterban.

 

Voor wie

Socio-culturele middenveld

Het doelpubliek van KliQ vzw is in de eerste plaats het (socio-culturele) middenveld en via hen ook de betrokken achterban van dit middenveld. We denken dan aan ouderenverenigingen, vakbonden, vluchtelingenwerk, sportfederaties, …

Welzijnssector en lokale actoren

Hiernaast zijn de welzijnssector en lokale actoren een belangrijk doelpubliek. We denken hierbij aan opvoedingsactoren, CGG’s, CAW’s, maar ook aan bibliotheken en andere gemeentelijke initiatieven.

Andere targetgroups

We bieden onze diensten ook nog aan voor een aantal andere targetgroups:

  • Professionele sector (bedrijven, …)
  • Overheidsdiensten (politiediensten, federale ambtenaren, …)
  • Internationale organisaties en ondernemingen in België